Για περισσότερες πληροφορίες:
Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις,
πατώντας εδώ


17.01.2017
Ανάρτηση Μητρώου Αντλιών θερμότητας (τελευταία ανανέωση 17-1-2017)
15.05.2015
Νέα τηλεφωνική γραμμή αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον
14.02.2014
Αλλαγή τηλεφώνου αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

“Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κατοικίες”

Κατεβάστε:
Tον Οδηγό του Προγράμματος

Τα Παραρτήματα


Με την ολοκλήρωση της συλλογής του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, υποβάλλεται αίτηση σε συμβαλλόμενη Τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στην ίδια τράπεζα.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναθέσει την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση σε σύμβουλο έργου τα στοιχεία του οποίου συμπληρώνει στο Παράρτημα Ι-Α, Μέρος Α και στο Παράρτημα Ι-Β, Μέρος Α σε περίπτωση πολυκατοικίας. 

Υποβολή αίτησης για μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα.
Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται για να υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή (Έντυπο Παραρτήματος Ι-Α, Μέρος Α), που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  σε Τράπεζα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά και δίνει στον ενδιαφερόμενο φωτοαντίγραφο της παραληφθείσας αίτησης με την ένδειξη «παρελήφθη ημερομηνία χχ/ψψ/201ω…» (αρχική ημερομηνία αίτησης).
Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός οφείλει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να προβεί στα κάτωθι:

 • εισαγωγή των στοιχείων της αίτησης στο Πληροφοριακό του Σύστημα
 • διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, μέσω της λίστας υποβαλλόμενων δικαιολογητικών (Μέρος Α Παραρτήματος Ι-Α)
 • καθορισμό επιλέξιμου προϋπολογισμού. Για τον καθορισμό του επιλέξιμου προϋπολογισμού υπολογίζονται τα ανώτατα επιλέξιμα κόστη ανά κατηγορία δαπάνης λαμβάνοντας υπόψη του κόστους βάσει προσφορών που καταγράφεται στο Παράρτημα VII προσφορών έως τις ανώτατες τιμές μονάδας. Οι προσφορές θα πρέπει να προέρχονται μόνο από έναν προμηθευτή / ανάδοχο ανά κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό
 • δημιουργία μοναδικός κωδικός αίτησης και καταχώρηση της αίτησης ως «κατ’ αρχήν επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη - απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη - απορρίπτεται».
 • ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για τυχόν ελλείποντα στοιχεία. Σε περίπτωση προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων εφαρμόζεται αντίστοιχη διαδικασία.
 • εκτύπωση της αίτησης με το σύνολο των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα αποτελέσματα των ελέγχων και τον επιλέξιμο προϋπολογισμό εις διπλούν και παράδοση στον αιτούντα για έλεγχο και αποδοχή.
 • συνυπογραφή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και το χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η εν λόγω συνυπογραφή αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης και την καταχώρησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα του Δικαιούχου (τελική ημερομηνία αίτησης).
Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη - απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά και έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που πιθανόν υπολείπονται.

 

Υποβολή αίτησης για μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα

Υποβολή αίτησης για πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου
Η αίτηση υποβάλλεται σε δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο, υποβάλλεται αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας (Έντυπο Παραρτήματος Ι-Β, Μέρος Α), που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά και δίνει στον εκπρόσωπο φωτοαντίγραφο της παραληφθείσας αίτησης με την ένδειξη «παρελήφθη ημερομηνία χχ/ψψ/201ω…» (αρχική ημερομηνία αίτησης).
Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός οφείλει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να προβεί στα κάτωθι:

 • εισαγωγή των στοιχείων της αίτησης στο Πληροφοριακό του Σύστημα καθώς και του πίνακα του εντύπου «Επιμερισμού κόστους βάσει προσφορών ανά ιδιοκτησία» του Παραρτήματος VIII.
 • διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, όπως περιγράφονται μέσω της λίστας υποβαλλόμενων δικαιολογητικών (Μέρος Α Παραρτήματος Ι-Β)
 • δημιουργία μοναδικού κωδικού αίτησης πολυκατοικίας
 • ενημέρωση του εκπροσώπου για τυχόν ελλείποντα στοιχεία. Σε περίπτωση προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων εφαρμόζεται αντίστοιχη διαδικασία.
 • καθορισμός του επιλέξιμου προϋπολογισμού  υπολογίζοντας τα ανώτατα επιλέξιμα κόστη ανά κατηγορία δαπάνης λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των προσφορών έως τις ανώτατες τιμές μονάδας και στη συνέχεια επιμερισμό του προϋπολογισμού παρεμβάσεων στα διαμερίσματα. Οι προσφορές θα πρέπει να προέρχονται μόνο από έναν προμηθευτή / ανάδοχο ανά κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 • αναπροσαρμογή του πίνακα του εντύπου «Επιμερισμού κόστους βάσει προσφορών ανά ιδιοκτησία» (Παράρτημα VIII). Εάν το κόστος κάποιας κοινόχρηστης ή μη κοινόχρηστης παρέμβασης υπερβαίνει το επιλέξιμο κόστος βάσει των ανωτάτων αποδεκτών τιμών μονάδας, οι τιμές του πίνακα αναπροσαρμόζονται βάσει της αναλογίας που προκύπτει από το συνολικό κόστος της παρέμβασης και του κόστους της παρέμβασης που αντιστοιχεί στο διαμέρισμα όπως τα τελευταία έχουν καταχωρηθεί στον σχετικό πίνακα της αίτησης του εκπροσώπου. Σε κάθε περίπτωση κατά τον έλεγχο των παραστατικών δαπανών ο έλεγχος υπερβάσεων γίνεται βάσει του ανώτατου επιλέξιμου κόστους ανά κατηγορία δαπάνης.
 • εκτύπωση της αίτησης με το σύνολο των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα εις διπλούν και παράδοση στον εκπρόσωπο για έλεγχο και αποδοχή.

 

Παράλληλα και βάσει του μοναδικού κωδικού αίτησης που εκδίδεται για την αίτηση πολυκατοικίας, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας προσέρχονται στην ίδια τράπεζα που έχει υποβάλλει την αίτησης της πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος για να υποβάλλουν επιμέρους αιτήσεις για υπαγωγή (Έντυπο Παραρτήματος Ι-Α, Μέρος Α), που συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός παραλαμβάνει κάθε επιμέρους αίτηση μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και δίνει στον ενδιαφερόμενο φωτοαντίγραφο της παραληφθείσας αίτησης με την ένδειξη «παρελήφθη ημερομηνία χχ/ψψ/201ω…» (αρχική ημερομηνία επιμέρους αίτησης).

Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός οφείλει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να πραγματοποιήσει τα κάτωθι:

 • εισαγωγή των στοιχείων των επιμέρους αιτήσεων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας στο Πληροφοριακό του Σύστημα
 • διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων μέσω της λίστας υποβαλλόμενων δικαιολογητικών (Μέρος Α Παραρτήματος Ι-Α).
 • ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για τυχόν ελλείποντα στοιχεία. Σε περίπτωση προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων εφαρμόζεται αντίστοιχη διαδικασία.
 • εκτύπωση της αίτησης με το σύνολο των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα αποτελέσματα των ελέγχων και τον επιλέξιμο προϋπολογισμό εις διπλούν και παράδοση στον αιτούντα για έλεγχο και αποδοχή.
 • συνυπογραφή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και το χρηματοπιστωτικό οργανισμό (τελική ημερομηνία επιμέρους αίτησης). Η εν λόγω συνυπογραφή αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης και την καταχώρησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα του Δικαιούχου.
 • δημιουργία ενιαίου φάκελου έργου

Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός οφείλει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να πραγματοποιήσει τα κάτωθι:

 • καταχώρηση της αίτησης της πολυκατοικίας ως «κατ’ αρχήν επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη - απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη - απορρίπτεται», ο εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία προσκομίζοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.
 • εκτύπωση της αίτησης με το σύνολο των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα αποτελέσματα των ελέγχων και τον επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά ιδιοκτήτη και ανά παρέμβαση (αναπροσαρμογή του πίνακα του Παραρτήματος VIII) εις διπλούν και παράδοση στον εκπρόσωπο για έλεγχο και αποδοχή.
 • συνυπογραφή της αίτησης από τον εκπρόσωπο και το χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η εν λόγω συνυπογραφή αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης (τελική ημερομηνία αίτησης πολυκατοικίας).

Διάρκεια υποβολής
Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια.

 

2010 © ΥΠΕΚΑ - Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα  |  Χάρτης Ιστοχώρου |  Όροι Χρήσης
Βέλτιστη απεικόνιση με Mozilla Firefox 3.5 (και άνω) ή Internet Explorer 8 (και άνω)

       
Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς - Ηπείρου, Αττικής με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.