Για περισσότερες πληροφορίες:
Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις,
πατώντας εδώ


17.01.2017
Ανάρτηση Μητρώου Αντλιών θερμότητας (τελευταία ανανέωση 17-1-2017)
15.05.2015
Νέα τηλεφωνική γραμμή αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον
14.02.2014
Αλλαγή τηλεφώνου αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

“Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κατοικίες”

Κατεβάστε:
Tον Οδηγό του Προγράμματος

Τα Παραρτήματα


Κατά την υποβολή της αίτησης ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου σε δύο βασικά στάδια.

1ο Στάδιο ελέγχου – Τράπεζες

Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής ελέγχεται, μέσω της λίστας υποβαλλόμενων δικαιολογητικών η πληρότητα του φακέλου και η επιλεξιμότητα της αίτησης.
Οι συνεργαζόμενες Τράπεζες για την εξέταση των αιτήσεων εφαρμόζουν τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς που τους διέπουν, καθώς και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας.

Βάσει των στοιχείων που εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα διενεργείται έλεγχος ικανοποίησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας του Προγράμματος και υπολογίζονται τα ανώτατα επιλέξιμα κόστη ανά κατηγορία δαπάνης και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των προσφορών έως και τις ανώτατες τιμές μονάδας, όπως περιγράφεται στο σημείο Κατάθεση Αίτησης.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων γίνονται επιπλέον έλεγχοι που αφορούν στην καταχώρηση περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία και καταρτίζεται σχετικός πίνακας με τις «επιλέξιμες» και «μη επιλέξιμες» αιτήσεις ανά Περιφέρεια.
Η διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων και οι έλεγχοι που διενεργούνται παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Ι-Α και Ι-Β.

2ο Στάδιο ελέγχου – Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.

Γενικοί Έλεγχοι

Η Ε.Τ.Ε.ΑΝ., διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις αιτήσεις, που έχουν υποβληθεί στα υποκαταστήματα των Τραπεζών, για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος στη βάση των συνολικών αιτήσεων που έχουν αποσταλεί από τις Τράπεζες. Επίσης, ελέγχεται μεταξύ άλλων η μη καταχώρηση περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία όπως και καταρτίζεται σχετικός πίνακας με τις «επιλέξιμες» αιτήσεις ανά Περιφέρεια.

Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψουν διαφορές σε σχέση με τις «κατ’ αρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις του 1ου σταδίου, η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. ενημερώνει μέσω της συνεργαζόμενης Τράπεζας τον ενδιαφερόμενο ότι η αίτησή του δεν κρίνεται επιλέξιμη.

Η διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων και οι έλεγχοι που διενεργούνται παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Ι-Α και Ι-Β, Μέρος Β.

Διαδικασία αξιολόγησης – Τελική κατάταξη – Υπαγωγή αιτήσεων

Η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων, υποβάλλει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, πίνακα κατάταξης αιτήσεων προς υπαγωγή στην Επενδυτική Επιτροπή η οποία τον εγκρίνει και καταρτίζει, ανά Περιφέρεια, πίνακα Ωφελουμένων. Οι πίνακες κατάταξης αιτήσεων μπορούν να υποβάλλονται στην επενδυτική επιτροπή μετά από αίτημα του προέδρου της.

Βάσει του ανωτέρω πίνακα Ωφελούμενων εκδίδεται απόφαση της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. για την υπαγωγή των έργων των Ωφελουμένων στο Πρόγραμμα (Απόφαση Υπαγωγής). Για τις Περιφέρειες αμιγούς στόχου μετά από εισήγηση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., με σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ προς την Επενδυτική Επιτροπή, δύναται να υπάρξει ανακατανομή των πόρων ανάλογα με την πορεία των αιτήσεων.

Η απόφαση υπαγωγής των ωφελούμενων αποστέλλεται από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. στις συνεργαζόμενες Τράπεζες, οι οποίες προσκαλούν τους ωφελούμενους για ενημέρωση και υπογραφή δανειακών συμβάσεων.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν προσέλθει για υπογραφή δανειακής σύμβασης στο διάστημα που προβλέπεται, βλέπε «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ», η Τράπεζα ενημερώνει σχετικά η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.

 

2010 © ΥΠΕΚΑ - Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα  |  Χάρτης Ιστοχώρου |  Όροι Χρήσης
Βέλτιστη απεικόνιση με Mozilla Firefox 3.5 (και άνω) ή Internet Explorer 8 (και άνω)

       
Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς - Ηπείρου, Αττικής με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.