Για περισσότερες πληροφορίες:
Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις,
πατώντας εδώ


17.01.2017
Ανάρτηση Μητρώου Αντλιών θερμότητας (τελευταία ανανέωση 17-1-2017)
15.05.2015
Νέα τηλεφωνική γραμμή αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον
14.02.2014
Αλλαγή τηλεφώνου αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

“Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κατοικίες”

Κατεβάστε:
Tον Οδηγό του Προγράμματος

Τα Παραρτήματα


Υπογραφή Δανειακής Σύμβασης

Εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση των αποφάσεων υπαγωγής, οι τράπεζες προσκαλούν τους ωφελούμενους για υπογραφή των δανειακών συμβάσεων.

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη γνωστοποίηση των αποφάσεων υπαγωγής στις τράπεζες, υπογράφονται οι δανειακές συμβάσεις. Μετά από έγκριση του Δικαιούχου επιτρέπονται παρατάσεις υπογραφής της δανειακής σύμβασης για συνολικό μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον ωφελούμενο συνεπάγεται αποδοχή των όρων της απόφασης υπαγωγής.

Οι όροι της δανειακής σύμβασης έχουν ως εξής:
1) Υφίσταται μηδενικό διαχειριστικό κόστος, ανά φάκελο δανείου.
2) Δεν απαιτούνται από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό εξασφαλίσεις για την παροχή του δανείου. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα να τεθεί εγγυητής κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, σε όσες περιπτώσεις το επιθυμούν οι πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και ιδίως στις περιπτώσεις ηλικιωμένων, ανηλίκων, καθώς και πολιτών που στερούνται επαρκούς ατομικού εισοδήματος, όπως ενδεικτικά οικοκυρές και άνεργοι.
3) Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4), πέντε (5) ή έξι (6) έτη, με καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων το αργότερο την 31.12.2015 σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 του κανονισμού 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει.
4) Παρέχεται η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής του δανείου, έως ένα (1) έτος με το ίδιο επιτόκιο, αποκλειστικά υπό τον όρο ότι οι εκ του λόγου αυτού επιπλέον τόκοι επιβαρύνουν τον ωφελούμενο. 
5) Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου γίνεται με μηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων και σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.
6) Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.
7) Υφίσταται δυνατότητα περιόδου χάριτος ενός (1) έτους.
8) Η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. καταβάλλει τους τόκους στην τράπεζα μετά την καταβολή αντίστοιχης δόσης κεφαλαίου από τον ωφελούμενο. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής δόσης κεφαλαίου από τον ωφελούμενο, ο Δικαιούχος δύναται να καταβάλλει τους τόκους στην τράπεζα για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης καθυστέρησης.

Οι όροι του δανείου καθορίζονται στη λεπτομέρειά τους στη Συμφωνία Συγχρηματοδότησης και Συνεπένδυσης μεταξύ της της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και των Τραπεζών, καθώς και στη δανειακή σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και του ωφελούμενου. 

Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4,93 %. Επιπλέον, η εισφορά του Ν. 128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178) ανέρχεται σε 0,12% και επιβαρύνει τον Ωφελούμενο.

Σε περίπτωση που η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. καθορίσει νέους κύκλους υποβολής αιτήσεων οι ανωτέρω όροι μπορεί να μεταβάλλονται μετά από έγκριση της επενδυτικής επιτροπής του «Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», που προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010.

Εκταμίευση προκαταβολής δανείου

Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης παρέχεται στον Ωφελούμενο δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της απόφασης υπαγωγής.
Η εκταμίευση της προκαταβολής γίνεται εντός 3 εβδομάδων από την αντίστοιχη εντολή του ωφελούμενου για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων, απ’ ευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό τους μετά από εντολή του Ωφελούμενου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: «Στην περίπτωση που το ποσό της προκαταβολής υπερβαίνει το ποσό του δανείου τότε το ποσό αυτής αναπροσαρμόζεται και ισούται με το ύψος του δανείου»

Υλοποίηση Εργασιών

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος (3) μηνών από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή (συμβατικός χρόνος υλοποίησης).
Παρατάσεις της ανωτέρω προθεσμίας υλοποίησης και προσκόμισης των δικαιολογητικών μπορούν να χορηγούνται κατά περίπτωση από τον Δικαιούχο, για συνολικό μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μήνες.
Κατά την υλοποίηση των εργασιών ο ωφελούμενος οφείλει να τηρεί τους όρους του προγράμματος αναφορικά με την έκδοση του συνόλου των παραστατικών που αποδεικνύουν την υλοποίηση και αποπληρωμή των εκτελεσθέντων εργασιών.

Η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου καθώς και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

 

2010 © ΥΠΕΚΑ - Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα  |  Χάρτης Ιστοχώρου |  Όροι Χρήσης
Βέλτιστη απεικόνιση με Mozilla Firefox 3.5 (και άνω) ή Internet Explorer 8 (και άνω)

       
Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς - Ηπείρου, Αττικής με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.