Για περισσότερες πληροφορίες:
Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις,
πατώντας εδώ


17.01.2017
Ανάρτηση Μητρώου Αντλιών θερμότητας (τελευταία ανανέωση 17-1-2017)
15.05.2015
Νέα τηλεφωνική γραμμή αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον
14.02.2014
Αλλαγή τηλεφώνου αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

“Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κατοικίες”

Κατεβάστε:
Tον Οδηγό του Προγράμματος

Τα Παραρτήματα


Ο ωφελούμενος του Προγράμματος υποχρεούται να:

  • αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος,
  • τηρεί τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση με την τράπεζα,
  • δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας τα σχετικά ζητούμενα στοιχεία,
  • διατηρήσει το έργο για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του και για το ίδιο διάστημα να τηρεί φάκελο έργου, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έντυπα του προγράμματος, τα δύο ΠΕΑ και τα παραστατικά των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν,
  • τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονται από αυτή.

Στο πλαίσιο τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων του, ο ωφελούμενος προσκομίζει συμπληρωμένη με την αίτησή του, την αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση στη βάση των Παραρτημάτων ΙV-A και IV-Β. Η διαπίστωση ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι αληθές ή ότι δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις που αποτυπώνονται σε αυτή, πέραν των προβλεπόμενων από το Νόμο συνεπειών (Ν. 1559/1986), μπορεί να οδηγήσει και σε ανάκληση της σχετικής απόφασης υπαγωγής με συνέπεια την απένταξη του ωφελούμενου από το Πρόγραμμα.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας, ο εκπρόσωπος των ωφελούμενων υποχρεούται να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του στο Πρόγραμμα, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος προσκομίζει συμπληρωμένη με την αίτησή του, την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙV-Γ.

Συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος και της απόφασης υπαγωγής

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου εκδίδεται από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.απόφαση ανάκλησης υπαγωγής του έργου του ωφελούμενου από το Πρόγραμμα, η οποία συνεπάγεται τη μη χορήγηση των κινήτρων. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση όπου έχει εκταμιευθεί η προκαταβολή και ο ωφελούμενος δεν υλοποιεί το έργο, καθώς και στην περίπτωση όπου μετά την υλοποίηση του έργου και κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών για την εκταμίευση του υπολοίπου ποσού του δανείου διαπιστωθεί η μη επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράμματος, η δανειακή σύμβαση δεν διέπεται πλέον από τους όρους του Προγράμματος επισύροντας τις συνέπειες που προβλέπονται στους όρους αυτής. Η απόφαση ανάκλησης υπαγωγής κοινοποιείται στην τράπεζα για την ενημέρωση του ωφελούμενου και την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου με προϋπολογισμό μικρότερο από τον επιλέξιμο βάσει της απόφασης υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου, είτε επειδή τα προσκομισθέντα παραστατικά υπολείπονται του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου είτε επειδή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξόφλησή τους (μη καταβολή από τον Ωφελούμενο του υπερβάλλοντος ποσού), ή επειδή η εξόφληση τους δεν έχει γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ενότητα Εξόφληση Δαπανών, τροποποιείται ανάλογα από την Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε η απόφαση υπαγωγής, αναπροσαρμόζονται τα κίνητρα, καθώς και το ποσό με το οποίο η Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε. συμμετέχει στο δανειακό κεφάλαιο, ενώ η δανειακή σύμβαση αναπροσαρμόζεται βάσει του νέου επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής κοινοποιείται στην τράπεζα για την ενημέρωση του Ωφελούμενου και την αναπροσαρμογή της δανειακής σύμβασης. Το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει εκταμιευθεί είτε επιστρέφεται άμεσα από τον Ωφελούμενο είτε αποτελεί αντικείμενο νέας δανειακής σύμβασης που δεν διέπεται από τους όρους του Προγράμματος.

Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του έργου, διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν τα αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου, η Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων από τον Ωφελούμενο ή την αναπροσαρμογή αυτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του έργου, καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση από την Τράπεζα, η Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε δεν καταβάλλει πλέον τους τόκους στην τράπεζα. Σε κάθε περίπτωση, δεν ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και η Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε. δεν ανακτά τα καταβληθέντα κίνητρα από τον ωφελούμενο.

Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του, διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων επιλεξιμότητας του έργου, η  Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε. προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής του Ωφελούμενου και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων.

 

2010 © ΥΠΕΚΑ - Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα  |  Χάρτης Ιστοχώρου |  Όροι Χρήσης
Βέλτιστη απεικόνιση με Mozilla Firefox 3.5 (και άνω) ή Internet Explorer 8 (και άνω)

       
Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς - Ηπείρου, Αττικής με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.