Για περισσότερες πληροφορίες:
Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις,
πατώντας εδώ


17.01.2017
Ανάρτηση Μητρώου Αντλιών θερμότητας (τελευταία ανανέωση 17-1-2017)
15.05.2015
Νέα τηλεφωνική γραμμή αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον
14.02.2014
Αλλαγή τηλεφώνου αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

“Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κατοικίες”

Κατεβάστε:
Tον Οδηγό του Προγράμματος

Τα Παραρτήματα


1η Ενεργειακή Επιθεώρηση: πριν την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα και έκδοση 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Ο ενεργειακός επιθεωρητής διενεργεί, μετά από πρόσκληση του ενδιαφερόμενου, ενεργειακή επιθεώρηση στην κατοικία και εκδίδει το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), το οποίο περιλαμβάνει προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας.

Βάσει των προτάσεων του Π.Ε.Α. ο ενδιαφερόμενος και ο ενεργειακός επιθεωρητής επιλέγουν από κοινού την/τις πρόταση/εις που θα συμπεριληφθεί/ουν στην αίτηση και καταγράφουν αναλυτικά τις σχετικές παρεμβάσεις στο «Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων».

Ειδικότερα ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει την πρόταση παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ και ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει, στην τελευταία στήλη του πρώτου πίνακα, στοιχεία κόστους βάσει προσφορών των προμηθευτών και αναδόχων των παρεμβάσεων όπως αυτές καταγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πίνακα του εντύπου.

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση: να οδηγεί σε αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά σε ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2). Για τον έλεγχο της ικανοποίησης της ανωτέρω απαίτησης θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν ενεργειακή πιστοποίηση. Επισημαίνεται ότι επιτυγχάνεται αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας όταν τα δομικά στοιχεία και οι επιμέρους ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις πληρούν, μετά τις παρεμβάσεις, τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ σε συμφωνία και με τα οριζόμενα στις σχετικέςΤεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (Τ.Ο. ΤΕΕ

Επιπλέον τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Επίσης στο «Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων», ο επιθεωρητής θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράμματος.

Ο επιθεωρητής καταγράφει την ενεργειακή κατηγορία που αναμένεται να καταταχθεί η εξεταζόμενη κατοικία μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, καθώς και το ποσό εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας.

Επιπλέον, ο ενεργειακός επιθεωρητής καταγράφει στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του Προγράμματος.

Ειδικά για την περίπτωση πρότασης αντικατάστασης καυστήρα / λέβητα πετρελαίου με νέο ίδιας τεχνολογίας θα πρέπει με βάση τα κατασκευαστικά στοιχεία να τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη για την αλλαγή (π.χ. λέβητας που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές) έναντι συντήρησης ή χημικού καθαρισμού του υφιστάμενου.
Ειδική τεκμηρίωση απαιτείται και για την πρόταση εσωτερικής θερμομόνωσης.

Η ορθή εφαρμογή των ανωτέρω από τον επιθεωρητή είναι σημαντική για την επιλεξιμότητα της αίτησης λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η έκδοση του Π.Ε.Α. συνιστά εκκίνηση εργασιών με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου.
 

 

2010 © ΥΠΕΚΑ - Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα  |  Χάρτης Ιστοχώρου |  Όροι Χρήσης
Βέλτιστη απεικόνιση με Mozilla Firefox 3.5 (και άνω) ή Internet Explorer 8 (και άνω)

       
Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς - Ηπείρου, Αττικής με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.